Medezeggenschapsraad


Oudergeleding:  Petra Kerstens
Gijs Heuvingh
 > MR stelt zich voor
Personeelsgeleding: Jet Winteraecken
Marie-José Nelis-Janssen
 
     
Taken:  Controleren, Besluiten, Adviseren, Instemmen  
Bevoegdheden:  Recht op Overleg, Initiatief, Informatie  

Visie
Alle betrokkenen bij de school zijn gebaat bij een leerzame, plezierige, werkzame en veilige plek voor kinderen en leerkrachten te creëren en te behouden. De MR draagt hieraan bij door goed te luisteren naar alle betrokkenen, kritisch te vragen, frequent te toetsen en proactief mee te denken.  


Speerpunten 2023
Professionele cultuur & Kwaliteit van onderwijs


Rolverdeling
In de MR zitten twee ouders van kinderen die op de Vondelschool zitten en twee personeelsleden. Hieronder kunnen jullie kennismaken met de huidige MR leden. De ouders rouleren per keer het voorzitterschap en de personeelsleden rouleren het notuleren per vergadering.

De directeur maakt geen officieel onderdeel uit van de MR. Op uitnodiging van de MR kan de directeur aanschuiven, bijvoorbeeld om toelichting te geven op plannen of verzoeken.


Wettelijk kader
Als MR vallen we onder de Wet op de Medezeggenschap in het primair onderwijs.


Bereikbaarheid
Stel je vragen of deel je suggesties met ons, bijvoorbeeld op het schoolplein of via email: mr@vondelschoolhilversum.nl


Rol ouders
Als ouders is betrokkenheid niet alleen nuttig, maar ook zeer gewenst. Mocht je ideeën hebben, of de wens hebben om over een bepaald beleidsonderwerp te praten in wat breder verband, dan willen we graag een bijeenkomst, brainstorm, of andere vorm organiseren om dit in te vullen. Immers, hoe meer betrokkenheid er van de ouders, leerkrachten, kinderen en andere stakeholders is, hoe beter dat de kwaliteit van het onderwijs kan maken.

Samenwerkende partijen