Ons onderwijsmodel

Kleuters

Op de Vondelschool leren de jongste kinderen (groep 1/2) spelenderwijs. Door te spelen werken kinderen aan hun cognitieve en sociale ontwikkeling. Educatief spel is voor jonge kinderen de beste manier om deze hogere mentale functies te ontwikkelen.

Om spelenderwijs tot leren te komen is een rijke leeromgeving in de klas noodzakelijk. Deze omgeving moet het kind nieuwsgierig maken en uitdagen om aan de slag te gaan met de (fijne) motoriek, getallen, letters en spel. Onze kleuterleerkrachten zijn daarom onmisbaar. Zij begeleiden de kinderen, observeren en dragen verantwoordelijkheid voor een uitdagende leeromgeving.

Wij maken in ons kleuteronderwijs onderscheid tussen vijf kernactiviteiten die de basis leggen voor verdere leerprocessen op onze school. Zo zorgen we voor een goede overgang naar groep 3.

Die activiteiten zijn:
  • Lees- en schrijfactiviteiten
  • Reken- en wiskundige activiteiten
  • Gespreksactiviteiten
  • Constructieve activiteiten 
  • Spelactiviteiten

Wij werken bij de jongste kinderen met thema's zodat kinderen in een voor hen uitdagende en betekenisvolle context kunnen leren. Voorbeeldthema's zijn 'Mijn naam is', 'Ik ga op reis', 'Ontdekken in het bos' en 'De Winter'. We laten daarbij de leeromgeving en de lesactiviteiten aansluiten bij het thema.

Vanaf groep 3

Vanaf groep 3 wordt het onderwijs meer leerkrachtgestuurd, waarbij we zorg dragen voor een soepele overgang van de kleuters naar groep 3. In de middenbouw en in de bovenbouw (groep 3 t/m 8) werken we bij de kernvakken (taal, rekenen en begrijpend lezen) met met het EDI-model. EDI is een afkorting voor expliciete directe instructie. Deze vorm van instructie is gericht op het behalen van specifieke leerlingresultaten. Lesgeven volgens dit model zorgt voor betere resultaten omdat goede instructie en ondersteuning op systematische manier wordt geboden.

De kern van EDI zijn de volgende stappen:
  • De leerkracht vertelt het doel van de les
  • De leerkracht vertelt het programma 
  • De leerkracht leert een oplossingsstrategie aan (modellen, voordoen, hardop denken)
  • De leerlingen passen de inhoud zelf toe onder begeleiding van de leerkracht

21e eeuwse vaardigheden

We vinden het van groot belang dat de kinderen naast goede taal- en rekenvaardigheid op onze school ook hun 21e eeuwse vaardigheden kunnen ontwikkelen. 21e eeuwse vaardigheden verwijzen onder meer naar vaardigheid op het gebied van kritisch denken, het digitale en informatiedomein, problemen oplossen en samenwerking. Vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, techniek en natuur lenen zich uitstekend om deze vaardigheden te ontwikkelen. Binnen deze vakgebieden heeft de leerkracht een meer coachende rol en is er ruimte voor zelfontdekkend leren van de kinderen.

Specifieke informatie over hoogbegaafdheid, Engels, taal, rekenen en programmeren vind je in het onderdeel 'Vraagbaak' van deze website.

Samenwerkende partijen