Verlof aanvragen

Bij de toekenning van verlof hanteren wij het kader van de leerplicht. Bij twijfel overleggen wij eerst met onze leerplichtambtenaar. 

Als wij ongeldig verzuim vermoeden hebben wij de wettelijke plicht om hier melding van te maken bij de leerplicht. Als wij dit niet doen lopen wij het risico op een berisping of boete van de Onderwijsinspectie bij het inspectieonderzoek 'Naleving leerplicht'.

Wij vragen ouders om begrip voor deze wettelijke plicht.

Het verlofformulier kan ingestuurd worden naar directie@vondelschoolhilversum.nl

Aanvraagformulier verlof Vondelschool 2020 (1).doc


Geldige redenen voor verlof
 

Reden

Maximaal aantal dagen

Opmerking

Vakantie i.v.m. arbeid

10 aaneengesloten dagen. Niet in de eerste twee weken na de zomervakantie.

Het moet woden aangetoond dat in geen enkele schoolvakantie 2 weken aaneengesloten verlof kan worden genomen zonder dat dit tot onoverkomelijke bedrijfseconomische zal leiden

Bruiloft t/m 3de familiegraad

In Nederland: maximaal 2 indien er ver gereisd moet worden, anders 1. In het buitenland: maximaal 5 schooldagen rondom de officiële bruiloft.

De bewijslast ligt bij ouder(s)/verzorger(s). Trouwkaart en bij twijfel kopie trouwakte.

Verhuizing

Maximaal 1

 

Overlijden bloed of -aanverwant

1e graad: maximaal 5

2e graad: maximaal 2

3e graad en 4e graad: maximaal 1

Buitenland: maximaal 5

De bewijslast ligt bij de ouder(s)/verzorger(s). Een rouwkaart en bij twijfel akte van overlijden.

25, 40 of 50 jaar ambtjubileum

12,5, 25, 40, 50 of 60 jaar huwelijksjubileum van ouder(s) of grootouder(s)

Maximaal 1

Op de dag zelf, niet op te nemen op een ander moment (bijv. voor een lang weekend)

Naar oordeel van het hoofd van de school/instelling een gewichtige omstandigheid

Maximaal 10

De reden moet buiten de wil van de ouder, verzorger of leerling zijn gelegen (overmacht of wettelijke verplichting waar de ouder niets aan kan doen)

Samenwerkende partijen