Verlof aanvragen

Bij de toekenning van verlof wordt het kader van de leerplicht gehanteerd. Bij twijfel vindt raadpleging plaats bij de leerplichtambtenaar. 

Als ongeldig verzuim wordt vermoed, wordt hiervan, conform de wet, melding gemaakt bij de leerplichtambtenaar. Geen melding betekent het risico op een berisping of boete van de Onderwijsinspectie bij het inspectieonderzoek 'Naleving leerplicht'. Wij rekenen op medewerking van ouders hierin.

Verlof dient 6 weken van tevoren te worden aangevraagd. Het verlofformulier kan hier gedownload worden en gestuurd worden naar directie@vondelschoolhilversum.nl.

 Geldige redenen voor verlof:

Reden

Maximaal aantal dagen

Opmerking

Vakantie i.v.m. arbeid

10 aaneengesloten dagen. Niet in de eerste twee weken na de zomervakantie.

Het moet worden aangetoond dat in geen enkele schoolvakantie 2 weken aaneengesloten verlof kan worden genomen zonder dat dit tot onoverkomelijke bedrijfseconomische zal leiden

Bruiloft t/m 3e familiegraad

In Nederland: maximaal 2 indien er ver gereisd moet worden, anders 1. In het buitenland: maximaal 5 schooldagen rondom de officiële bruiloft.

De bewijslast ligt bij ouder(s)/verzorger(s). Trouwkaart en bij twijfel kopie trouwakte.

Verhuizing

Maximaal 1

 

Overlijden bloed of -aanverwant

1e graad: maximaal 5

2e graad: maximaal 2

3e graad en 4e graad: maximaal 1

Buitenland: maximaal 5

De bewijslast ligt bij de ouder(s)/verzorger(s). Een rouwkaart en bij twijfel akte van overlijden.

25, 40 of 50 jaar ambtjubileum

12,5, 25, 40, 50 of 60 jaar huwelijksjubileum van ouder(s) of grootouder(s)

Maximaal 1

Op de dag zelf, niet op te nemen op een ander moment (bijv. voor een lang weekend)

Naar oordeel van het hoofd van de school/instelling een gewichtige omstandigheid

Maximaal 10

De reden moet buiten de wil van de ouder, verzorger of leerling zijn gelegen (overmacht of wettelijke verplichting waar de ouder niets aan kan doen)

Samenwerkende partijen