Onze missie & visie

Kinderen die van de Vondelschool komen na groep 8 hebben zowel op cognitief als sociaal gebied de juiste basiskennis en basisvaardigheden om de volgende stap in onze maatschappij te kunnen maken. Dit doen we door heldere instructies aan te bieden van nieuwe leerstof in een doorgaande lijn, aan alle leerlingen, in een veilige omgeving. Ouders worden nauw bij het leerproces betrokken. Hierdoor gaan onze leerlingen met plezier naar school en hebben vertrouwen in zichzelf en elkaar.

Onze uitgangspunten

Samen met ouders is een aantal uitgangspunten geformuleerd voor de Vondelschool (2020):

  • Een veilige plek is essentieel om te leren: wij werken met de Kanjertraining voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en hebben heldere, zichtbare regels in de school.
  • Wij dagen kinderen uit het beste uit zichzelf te halen: dit doen wij nadat wij eerst het beste erin hebben gestopt op de beste manier.
  • Onze onderwijsaanpak sluit aan op de behoefte van het kind: ieder kind volgt de basisinstructie. Waar nodig krijgen kinderen extra hulp in de vorm van pre- teaching of remedial teaching; voor kinderen die meer aankunnen verrijken wij en verdiepen wij de leerstof.
  • Ouders worden intensief betrokken bij het leerproces:  minimaal drie keer per jaar zijn er (kind-)oudergesprekken. Wanneer nodig, worden ouders uitgenodigd voor extra overleg over de ontwikkeling van hun kind.
  • Kinderen verdienen rust, structuur en duidelijkheid: hiervoor hebben wij heldere regels in de school en werken wij in alle klassen met het model van Expliciete Directe Instructie voor het overdragen van nieuwe kennis.
  • We denken in mogelijkheden: voor alles is een oplossing; ook als het moeilijk wordt blijven wij meedenken.
  • We hebben waardering voor de inzet van onze leerkrachten: bij ons staat de leerkracht centraal. Als de leerkrachten voorzien zijn van de juiste kennis en vaardigheden, hebben de leerlingen hiervan profijt.

Samenwerkende partijen